Loading...
Liturgie2018-09-21T20:20:52+00:00

Liturgie zondag 23 september 2018

Ochtend:

Voorganger: ds. H. Sj. Wiersma

Liedboek 360: 1 en 2
Psalm 65: 1 en 2
Psalm 32: 1
Lezen: Handelingen 8: 26 – 35
Gezang 140: 2 en 3
Psalm 34: 6 en 8
Lezen: Genesis 3: 14 en 15
Zingen: Psalm 22: 10
Lezen: Jesaja 53: 7 en 8
Psalm 22: 11
Lezen: Psalm 16: 9 -11
Psalm 22: 12
Gezang 69

 

 

 

Middag:

Voorganger: ds. A.O. Reitsema

Psalm 93: 1, 2 en 3
Liedboek 329: 1, 2 en 3
Lezen: Jesaja 38: 9 – 20
Psalm 97: 1
Tekst: Jesaja 38: 16
Belijdend lied; melodie Liedboek 135
Psalm 103: 4
Gezang 137: 1 en 2